THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG NĂM HỌC 2019-2020

 

THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020 (Tải xuống)

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2019-2020(Tải xuống)

LỊCH THI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2019-2020 (Tải xuống)