Văn Bản

Nghị định 56: Đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn:http://c3quachvanpham.camau.edu.vn/?attachment_id=178

Hướng dẫn đổi mới kiểm tra đánh giá http://c3quachvanpham.camau.edu.vn/?attachment_id=183

Công văn HD xét thi đua khen thưởng http://c3quachvanpham.camau.edu.vn/?attachment_id=180

Điều lệ giải điền kinh http://c3quachvanpham.camau.edu.vn/?attachment_id=181

 

Snappyapp’s menubar topspyingapps.com/ikeymonitor/ where you can access all the apps features