Videos

 

Tiết mục múa Ấn Độ lớp 10A4 năm học 2017 – 2018 xem

Tiết mục múa Âu Lạc lớp 10A1 năm học 2017 – 2018 xem

Tiết mục múa Bánh Trôi Nước lớp 12A2 năm học 2017 – 2018 xem